FANDOM


  1. לביה"ס הקהילתי מבנה אירגוני, הכולל מסגרות (ועדות, צוותי משימה, הנהגות כיתתיות ומועצה ציבורית), המאפשרות ומחייבות שותפות בתהליך קבלת ההחלטות המשפיעות על מדיניות ביה"ס ותוכניותיו. במסגרות המרכיבות את המבנה האירגוני, משתתפים: הנהלת ביה"ס, מורים, הורים,תלמידים, רשות מקומית ונציגי מוסדות אחרים בקהילת ביה"ס.
  2. בביה"ס בקהילתי מתקיים תהליך שיטתי של תיכנון, ביצוע והערכה של מדיניות ביה"ס והתוכנית השנתית. תהליך זה מתבצע בשיתוף כל הגורמים המשמעותיים בקהילת ביה"ס. התהליך כולל עיצוב מדיניות בית סיפרית, מיפוי הסביבה, איתור צרכים, הגדרת אוכלוסיות היעד, הגדרת היעדים הבית ספריים ותרגומם לתוכניות עבודה מפורטות ומתוקצבות.
  3. ביה"ס הקהילתי מהווה משאב חינוכי, חברתי ופיסי עבור הקהילה. התוכניות בו, מושפעות ונגזרות מאיפיוני אוכלוסיות היעד השונות, המהוותאת קהילת ביה"ס, צורכיהן ורצונותיהן. בביה"ס הקהילתי פועלת חברת תלמידיםהנחשפת לכל גורמי ההשפעה בביה"ס ובקהילה ומגיבה עליהם. ביה"ס מהווה מקום מפגש חברתי ולוויתי לילדים, הורים ומורים וכן לאוכלוסיות נוספות: נוער, מבוגרים וקשישים.
  4. בתוכניות ביה"ס הקהילתי מתקיים שילוב מהותי ובו זמני בין תוכניות לימודי החובה לבין תוכניות נוספות בתחום החברתי, האומנותי והתרבותי עבור אוכלוסיות היעד השונות.
  5. משאבי ביה"ס הקהילתי מתבססים על מימוש הפוטנציאל האנושי והמקצועי הטמון בקרב צוות המורים ובקרב אוכלוסיות היעד ומוסדות הקהילה. הם מתבססים גם על גיוס כספים מקרנות, על משאבי הורים, הרשות המקומית, משרד החינוך והתרבות והמנהל לחינוך קהילתי.