FANDOM


אלה

עוד לא ברמה של חזון אלא כהערה כללית: לדעתי מבנה הכיתה הוא חלק בלתי נפרד משיטת ההוראה. הראייה שלי היא בעיקר של בי"ס יסודי, וצריך לראות איך זה מקבל ביטוי בשכבות הבוגרות, אבל באופן בסיסי - אני רואה את הכיתה כמקום שמכיל, מעבר לשטח לימוד משותף, גם הרבה פינות מתחלפות של חקר, כתיבה יוצרת (מדרשי תמונה), אקטואליה וכן הלאה.

אני מאמינה גדולה בלימוד אישי וקבוצתי (חברותא), שבתוכו למורה יש תפקיד של חשיפה, יצירת סקרנות והתלהבות, וגם כמובן הנחיה לפי הצורך. סוג כזה של למידה צריך בעיניי להיות מובנה לתוך המערכת כחלק מרכזי, שמוביל גם לתוצרים אישיים וקבוצתיים של הילדים (עבודות אישיות, יצירות, מיצגים וכו').

מעבר לזה, אני רואה ערך גם בלימוד בפורום כיתתי מלא, אם כי במשקל פחות מהמקובל ברוב בתי הספר היום. עם כל מה שאמרתי קודם, אני לא חושבת שזה צריך ללכת לכיוון של חינוך דמוקרטי - לדעתי העמדת גבולות ברורים, מיצוב המורה כדמות סמכותית וגם יצירת תסכולים בדרך להתפתחות הם חיוניים עבור ילדים, ועבור יצירת המסגרת שתכיל את הערך המוסף.