FANDOM


עקרונות בית החינוך הטיוטה הראשונה שהועלת על ידי חברי הקבוצה

כפי שהוחלט בפגישתנו האחרונה, העלינו לויקי את העקרונות הראשוניים שניסחנו יחדיו.

דף השיחה הוא המקום להעלות - מהצעות לניסוח ועד לעקרונות שנראים לכם מיותרים או חסרים. אנא הקפידו להעלות בדף השיחה את כלל תרומותיכם במרוכז . [עריכה] עקרונות בית החינוך

אלו הם העקרונות שניסחנו על פי ה- essential schools [עריכה] עקרונות העוסקים בלמידה

  • לסייע לילד ללמוד להשתמש ביכולות השכליות והרגשיות כחלק מהמכלול של אישיותו: ביה"ס צריך לפתח אצל התלמיד את ההרגל להשתמש במשאביו וכחלק מזה להיות ביקורתי, סקרן, בעל יכולת לשאול שאלות ולהעמיק בהן.
  • פחות זה יותר; עמקות (דורש הגדרה) על פני "כיסוי חומר": ביה"ס צריך להביא לכך שכל תלמיד יתמחה במספר מצומצם של יכולות בסיסיות ותחומי ידע. תוכנית הלימודים צריכה להיבנות על סמך היכולות והכישרונות השכליים והיצירתיים שהתלמיד צריך ולא להיגזר באופן אוטומטי מן הדיסציפלינות האקדמיות או המקצועות הבית-ספריים. כמו כן, תוכנית הלימודים צריכה להיות מכוונת לבקיאות של התלמיד בתחומים מצומצמים ולא לכיסוי חומר נרחב. צריך להוסיף התייחסות רב תחומית ורוחב יריעה
  • התייחסות אישית ותקפות לכלל התלמידים: מטרות ביה"ס תקפות לכל תלמידיו. האמצעים להשגת המטרות הם מגוונים שכן התלמידים מגוונים. משמעות הפעלת אמצעים מגוונים אינה מחייבת הנמכת ציפיות מתלמידים מסוימים. ההוראה והלמידה צריכות להיות בעלות אופי אישי עד כמה שניתן. תוכניות הלימודים נוצרות על ידי המנהל, המורים ובשיתוף התלמידים.האם יש דבר כזה לותר על תלמיד?

עקרונות המתייחסים לדרכי הוראה==

  • אופי הלמידה בבית הספר: הלמידה בבית הספר היא למידה פעילה הן של המורים והן של התלמידים. למורה תהיה אחריות על ליווי, יישום והתנסות התלמיד באופן אישי, בשאיפה לאורך זמן, עד להבאת התלמיד למצב בו הוא לומד איך ללמוד. בין בחירה לאחריות
  • הערכה בית ספרית: ההערכה בבית הספר הינה הערכה לשם למידה ולא על למידה, דהיינו היא כלי כדי לשקף את כוחותיו וצרכיו של התלמיד, הן על ידי צוות ההוראה, התלמידים והערכה רפלקסיבית של מטרות שהציב התלמיד לעצמו. מבחינת ההערכה הדבר החשוב ביותר הוא הפגנת היכולת של כל תלמיד על ידי ביצוע מטלות אמיתיות.
  • מחויבות לבית הספר כולו: המנהל והמורים צריכים לראות עצמם קודם כל בתור אנשים רחבי אופקים (generalists) ומחנכים ואחר כך בתור מומחים בדיסציפלינה מסוימת (specialists). על הצוות לצפות לחובות מרובות ושונות (הוראה, ייעוץ, ניהול) ולהיות מחויב לכלל בית הספר. כל איש צוות ישקף את רוח בית הספר.
  • המשאבים המוקדשים להוראה ולמידה: שריון זמן למורים עבור תכנון משותף; השכר הינו מרכיב מהותי ביצירת יוקרה ומשיכת אנשים איכותיים לבית הספר; תשלומי התלמידים לא יעלו על אלה המשולמים במערכת הממלכתית באופן שימנע מתלמידים; בית הספר ישאף לתת מילגות לכל תלמיד שישאף ללמוד בבית הספר;
  • ביקורת ופיקוח: בית הספר יפעיל צוותי חשיבה עתידית שידאגו לפקח ולבקר את תוכניות הלימודים ואיכות ההוראה בבית הספר ובדיקת מגמות עתידיות.

[עריכה] עקרונות המתייחסים לערכי בית החינוך

  • דמוקרטיה ורגישות לאי-צדק: בית הספר יתנהל על דרך הקבלה ובניגוד לדרך האפליה בכל רמותיו: רמת העקרונות, רמת הפדגוגיה ורמת הביצוע. על בית הספר לכלול פרקטיקות דמוקרטיות בנוגע לכל מי שמושפע מבית הספר. כל זאת מתוך כבוד לגיוון אנושי וחוסר סובלנות לכל צורות אי-הצדק.
  • יחס בין בית ספר לקהילה: המשפחות הן חלק משמעותי בקהילת בית הספר. בית הספר לא ימיין תלמידים וישאף לשקף את הקהילה שבתוכה הוא נמצא.