FANDOM


  1. הנחות יסוד לגבי תהליך החינוך:
  • חינוך הינו תהליך המתרחש בסביבות מגוונותואינו תחום בזמן או במקום.
  • החינוך עוסק בתחום הקוגניטיבי, הריגושי, החברתי והיצירתי של הילד.
  1. הנחות יסוד לגבי תהליכי שיתוף בחינוך:
  • השיתוף מתבטא החלוקת סמכות ואחריות בין כל המעורבים החינוכו של הילד.
  • להורים אחריות על חינוך ילדיהם, לכן יש להם הזכות והחובה להיות שותפים גם בתהליך החינוכי המתרחש בביה"ס.
  • שיתוף הורים וסביבה בתהליך החינוכי מאפשר יצירת אקלים המגביר מוטיבציה ללמידה וכתוצאה מכך מביא לשיפור הישגים לימודיים.
  1. הנחות יסוד לגבי תהליכים קהילתיים:
  • לאזרחים הזכות, החובה והאחריות להשתתף בתהליכים הקשורים להפעלת המוסדות המשמעותיים בחייהם.
  • לכל השכבות בקהילה הזכות לשיוויון הזדמנויות, ע"י מתן ביטוי לצרכים ורצונות וע"י מציאת פתרונות מתאימים.