FANDOM


1. בית החינוך ישקף ברוחו, בתכניו, בערכיו ובמנהגיו את רוח הקהילה שהוא פועל בתוכה.

2. בית החינוך ישים לעצמו למטרה לחשוף את תלמידיו לידע תוכני וחווייתי אודות הקהילה, על מורשתה התרבותית, ההיסטוריה שלה ומאפייניה היחודיים.

3. בין בית החינוך והקהילה יתקיימו יחסי גומלין קבועים, הכוללים תרומה הדדית במסגרת השיגרה הלימודית וכן באירועי שיא.

4. נציגים מתחלפים מתוך הקהילה יהיו שותפים במועצה שתכוון ותבקר את מדיניותו של בית החינוך, בשיתוף עם ההנהלה הקבועה.