FANDOM


עקרונות בית החינוך – נוסח משותף של מירב ויוקיעריכה

  1. בית החינוך מבטא בכל דרכי התנהלותו ובכל רמותיו ערכים הומניים של כבוד, קבלה והערכה לכל אדם באשר הוא אדם, רדיפת צדק ודאגה לאיכות הסביבה.
  2. בית החינוך חושף את התלמיד לתכנים הנובעים מסביבתו הקרובה (ארצו, אוכלוסיית ארצו, עמו, תרבותו, קהילתו וכדומה), באופן כזה שיוכל להרגיש קרבה ושייכות לסביבה זו והתעניינות בה.
  3. בית החינוך מפתח את יכולת החשיבה של התלמיד. במילה "חשיבה" הכוונה לסך יכולותיו הרוחניות של התלמיד.
  4. התלמיד מתמחה במספר מוגבל של תחומי ידע הנגזרים מנטיותיו וצרכיו.
  5. המאפיינים הכלליים של הלמידה בבית החינוך הינם: לימוד מתוך סקרנות; מעורבות התלמיד בתהליך הלימוד; לימוד ביקורתי; לימוד המבוסס על מיומנות התלמיד; לימוד המבוסס על מטלות אמיתיות; לימוד המכוון להבנת העולם והאדם מפרספקטיבות שונות; לימוד המכוון להבאת התלמיד למצב בו הוא יודע איך ללמוד.
  6. מטרות בית החינוך תקפות לכל תלמידיו ואולם האמצעים להשגת המטרות הם מגוונים שכן התלמידים מגוונים.
  7. ההוראה והלמידה הינן בעלות אופי אישי עד כמה שניתן.
  8. ההערכה בבית החינוך הינה הערכה לשם למידה ולא על למידה, דהיינו היא כלי המשקף את כוחותיו וצרכיו של התלמיד לשם המשך לימודו. ההערכה מבוצעת הן על ידי צוות ההוראה והן על ידי התלמיד והיא מגוונת באופיה.
  9. כל איש צוות הוא קודם כל איש חינוך והוא מחויב למטרות בית החינוך.
  10. במסגרת שיקולי התקציב יש לקחת בחשבון את הגורמים הבאים: הגדרת משרת המורה כוללת שריון זמן למורים עבור תכנון ולמידה משותפים; הכנסתו הבסיסית של מורה מתחיל מהווה מקור לביטחון כלכלי עבור בעלי עניין מקצועי בתחום החינוך; הפעלת צוותי חשיבה פנימיים וחיצוניים על מנת לבקר ולשפר את אופיו ודרך התנהלותו של בית החינוך; תשלומי התלמידים לא יעברו את אלה המשולמים במערכת הממלכתית ביותר מ-10% ובית הספר יתמוך, במקרה הצורך, בכל תלמיד המעוניין להתקבל לבית הספר.

דגשים של יוקיעריכה

- יש מקום לשקול את הכנסת מושג ה"זהות" אל תוך העיקרון השני. מושג זה, עד כמה שאני יודע, נידון רבות בכתבים הגותיים ואולי רצוי שנכיר כמה תפישות מרכזיות בעניין על מנת שנוכל להגדיר ולהשתמש במושג "זהות" או בצירוף "בניית זהות" באופן כזה שיהיה מבוסס על הבנה.

- יש לשקול הגדרה ברורה יותר של עניין משכורת המורה. אולי בנוסח: 'הכנסתו הבסיסית של מורה מתחיל (או מורה בעל ותק מינימלי כלשהו) היא כמשכורת הממוצעת במשק'.

דגשים של מירבעריכה

- יש מקום לשקול את הדגשת הקשר בין בית החינוך לבין הקהילה בה הוא פועל.

- העדפת השימוש במונחים: "בית חינוך", "מחנך", "חניך", על פני המונחים: "בית ספר", "מורה", "תלמיד".

- העדפת ההתנסחות בלשון הווה.

- העקרונות ינוסחו כדיברות, היינו בקצרה וללא כותרות. כל עיקרון יורחב בדף נפרד בו תובהר מהותו במפורט ויתואר אופן התממשותו המעשי במודל בית החינוך. מובן שההרחבה והפירוט יתכנו רק במהלך בניית המודל.

- בית החינוך ישאף, אל נוכח בעיות הסתגלות של תלמיד לבית החינוך, למצוא פתרונות פרטיים ואישיים שיאפשרו את המשך חברותו של התלמיד בבית החינוך.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.