FANDOM


- הערת פתיחה: במהלך הדיון המשותף שלנו עשינו שימוש בעשרת העקרונות של ה-essential schools (בגרסתם המעובדת ע"י הקבוצה) כעוגן ראשוני. בזמן שעמד לרשותנו לא הספקנו לגעת בכל הנושאים, ובנוסף - לא ראינו לנכון לעשות זאת, משום היקף תחומי ההתייחסות הרחב שהם מכילים, שלעיתים גרם לנו להתרחק מן העיקר. לתחושתנו, המכנה המשותף שהגענו אליו הוא עדיין כללי מאוד, ויש בתוכו נקודות רבות שידרשו בירור מעמיק יותר בהמשך, בעיקר בכל הנוגע להתנהלות המעשית והיישום הקונקרטי של עקרונות בית-החינוך בתוך שיגרת יומו.

     להלן חמישה עקרונות מרכזיים שניסחנו מחדש, בעקבות העיבוד הקבוצתי המשותף:

1. תפקידו של בית-החינוך לסייע לילד ללמוד להשתמש ביכולות השכליות, הרגשיות, החברתיות והגופניות שלו, כחלק מהמכלול של אישיותו: על בית-החינוך לפתח אצל התלמיד חשיבה עצמאית, ביקורתיות, סקרנות ויכולת לשאול שאלות ולהעמיק בהן.

2. לאור ובאמצעות היכולות והכישורים שהוגדרו בסעיף מס' 1, בית-החינוך יגדיר לעצמו שורה של תכנים וערכים מרכזיים, המשקפים את רוח הקהילה שהוא פועל בתוכה, ואותם הוא יראה עצמו כמחויב לחשוף בפני התלמידים.

3. תפקידו הבסיסי של בית-החינוך הוא ליצור רוחב אופקים בקרב הלומדים בתוכו, מתוך שאיפה לפיתוח חשיבה מורכבת, רב-תחומית, הנעה בתוך הקשרים רחבים. לצורך העניין, "עמקות על פני 'כיסוי חומר'", פירושה: הימנעות מיצירת הגדרה מלאכותית של מקצועות בית-ספריים המנותקים זה מזה בחוויית הלמידה של התלמיד, ומתן עדיפות ברורה ללמידה משמעותית, גם אם מצומצמת יותר, על פני שינון או לימוד רופף של חומר בהיקף רחב.

4. ההוראה והלמידה צריכות להיות בעלות אופי אישי עד כמה שניתן. המורים יכירו את תלמידיהם במידת האפשר – הן מבחינת מצבם הלימודי והן מבחינת מצבם הרגשי.

5. כל התנהלותו של בית-החינוך, על כל השותפים בו, תונחה ע"י קוד התנהגות ברור ונחרץ, שאינו סובל כל סוג של אלימות, ומדגיש ערכים של כבוד, סובלנות והדדיות.