FANDOM


  • סביבת בית החינוך תעוצב מראש באופן שיקטין למינימום את הצורך בהתערבות מלאכותית בתהליך הלמידה. בית החינוך ישאף לצמצם את המרחק בין מקורות הידע ללומד.
  • "אחרי המעשים נמשכים הלבבות" - המטרות הערכיות והלימודיות של ביה"ס יוגשמו על ידי יצירת חיי ביה"ס וקהילה המתנהלים לאור אותם ערכים.

ערכי בית החינוך המרכזיים –

במעגל האישי – שאיפה למשמעות, יושר פנימי, עצמאות, פתיחות מחשבתית, ביקורתיות.

במעגל הקהילתי – מעורבות חברתית, מחויבות ונאמנות למדינה ולחברה.

במעגל האוניברסאלי - היכולת והרצון לראות את האחר ולהיטיב עימו, דאגה לאיכות הסביבה.

  • בית החינוך יסייע לילד להכיר את היכולות הרגשיות והשכליות שטמונות בו וללמוד כיצד ומתי להשתמש בהן. ביה"ס יסייע לתלמיד לפתח את הנטייה לביקורתיות, סקרנות ושאילת שאלות כחלק משיח ביקורתי עם המציאות ומתוך רצון אמיתי להיטיב, לשנות, ולהשפיע על המציאות בה הוא חי.
  • התייחסות אישית ותקפות לכלל התלמידים - מטרות ביה"ס תקפות לכל תלמידיו. האמצעים להשגת המטרות הם מגוונים שכן התלמידים מגוונים. ההוראה והלמידה צריכות להיות בעלות אופי אישי עד כמה שניתן, עם זאת משמעות הפעלת אמצעים מגוונים ויחס אישי אינה מחייבת הנמכת ציפיות מתלמידים. ביה"ס יוותר על תלמיד רק אם יוחלט כי ביה"ס אינו מסוגל לסייע לתלמיד וכי עליו לקבל סיוע במסגרת ייחודית (במקרים כאלו ילווה ביה"ס את התלמיד בתהליך המעבר).
  • תכנים - תכנים הם כלי שרת בידי המורה והתלמיד להשגת מטרות קוגניטיביות וערכיות, בחירת תכני הלימוד תיעשה לאור מטרות ביה”ס ולאור מאפייניו הייחודיים (קהילה, תרבות, נטיות לב, וכד') של כל לומד. משום כך לא יוגדרו בביה"ס תכני חובה.

עמקות ורב תחומיות – שלבי הלימוד הראשונים יוקדשו להקניית מיומנויות בסיסיות ולפריסת יריעה רחבה בפני הלומד, עם הזמן יפתח הלומד מומחיות ומיומנויות העמקה במספר תחומים מצומצם. (צריך לחשוב כאן על שוליאות אולי?)

  • אופי הלמידה בבית הספר - הלמידה תהיה פעילה ומתוך ביצוע מטלות אמיתיות ומתוך מפגש עם מציאות אמיתית ככל שניתן. הלמידה בבית הספר היא למידה פעילה הן של המורים והן של התלמידים. למורה תהיה אחריות על ליווי והנחיה עד להבאת התלמיד למצב בו הוא לומד איך ללמוד.
  • הערכה -ההערכה הינה חלק בלתי נפרד מתהליך למידה ואינה מהווה שלב מסכם בלבד, משום כך הערכה תתבצע באופן רציף במהלך הלמידה ותשא אופי של הערכה לשם למידה. יכולתו של התלמיד להעריך את למידתו היא חלק חשוב ממטרות פיתוח האותנטיות, משום כך יהיו התלמידים מעורבים באופן מלא בתהליכי ההערכה של ביצועיהם. כאשר תהליך ההערכה הוא חלק מהביצוע המסכם.
  • תפקיד המבוגר - המורים צריכים לראות עצמם קודם כל בתור אנשים רחבי אופקים ומחנכים ואחר כך בתור מומחים בדיסציפלינה מסוימת. לכל מורה אחריות מלאה על שלומם והתפתחותם השכלית והרגשית של כל אחד מתלמידי בית החינוך. בית הספר לא יתפשר על איכות מוריו ועובדיו, בכדי שכל איש צוות בביה"ס ישקף את רוחו.
  • יחס בין בית ספר לקהילה - המשפחות הן חלק משמעותי בקהילת בית הספר. בית הספר לא ימיין תלמידים וישאף לשקף את הקהילה שבתוכה הוא נמצא (בית החינוך לא יגבה שכ"ל העולה על שכ"ל בחינוך הממלכתי). ביה”ס ישאף להכיל בתוכו מגוון רחב של תלמידים ובתוכם תלמידים בעלי לקויות פיזיות וקוגניטיביות.
  • פיתוח, ביקורת ופיקוח - בית החינוך ימצא לעולם בתהליכי הערכה ובקרה עצמיים מתוך מטרה לבחון ולשפר את איכות החיים והלמידה בביה"ס. בית החינוך יקיים תהליכי פיתוח תמידיים שיאתרו מגמות עתידיות וינהלו תהליכי שינוי ארוכי טווח.