FANDOM


סיכום הצגת צוות "התפתחות רגשית" - 24/6/07עריכה

בעקבות הצגת מסקנות הלימוד של הצוות, שעסק בנושא ההתפתחות הרגשית, ובעקבות קריאת החומר, שגובש על ידי הצוות ומופיע בויקי, ניתן לענות בראשי פרקים על השאלה המרכזית שעמדה ביסוד הלימוד של צוות זה - כיצד בית החינוך יכול להתייחס ולתרום למימד הרגשי בהתפתחות הילד? בית החינוך ישאף לשלב בין שלוש דרכי פעולה להתמודדות עם המימד הרגשי המתוארות על ידי חברי הצוות:

 • לימוד תיאורטי ומעשי של תחום האינטליגנציה הרגשית הן על ידי המורים והן על ידי התלמידים.
 • שיקום סמכות המורה מתוך התפיסה שדמות המורה חשובה עבור התפתחותו הרגשית של התלמיד.
 • הפעלת מנגנונים שפותחו בעיקר בבתי הספר הדמוקרטיים (גישור, אסיפה, ועדות וכדומה).

להלן דגשים לכל אחת מדרכי הפעולה הנ"ל:

אינטליגנציה רגשית:עריכה

 • הכשרת המורים והשתלמויות המורים יכללו לימוד תיאורטי ומעשי של כל הנוגע לאינטליגנציה רגשית ולימוד של דרכי הנחיית קבוצות.
 • יש לשקול את קביעתו של לימוד דומה במסגרת מערכת השעות של בית החינוך עבור התלמידים.

סמכות המורה:עריכה

 • עלינו לחשוב על דרכים לשיקום סמכות המורה (למשל: קביעת תקנון, קביעת אופיה של מערכת היחסים בין מורים לתלמידים).
 • יש לקבוע נהלים ברורים שיסדירו את נוכחותם של מורים במרחבים השונים של בית החינוך באופן סדיר.
 • עולה השאלה: האם צוות בית הספר צריך לגבש עמדות שתהיינה מקובלות על כלל המורים?

מנגנונים דמוקרטיים:עריכה

 • עלינו ללמוד מהם המנגנונים המופעלים בבתי הספר הדמוקרטיים ובבתי ספר נוספים על מנת להחליט איזה מהם ניתן לאמץ.
 • עלינו לקבוע אלו מנגנונים דמוקרטיים יופעלו כבר בשנת פעילותו הראשונה של בית החינוך.
 • בעזרת המנגנונים הדמוקרטיים התלמידים יכולים לקבל החלטות בכל הנוגע לתחום החברתי בבית החינוך. התחום הלימודי אינו מושפע באופן ישיר ממנגנונים אלה. בכך ישנו שילוב בין מאפיינים של בית הספר הדמוקרטי לבין מודל בית הספר הייטק-היי.

הערות נוספות:עריכה

 • אופי הלמידה האקטיבי בבית החינוך יציף באופן טבעי עיסוק בשאלות חברתיות ורגשיות. אופיה של משרת המורה ומספר השעות שהוא נמצא עם התלמידים יאפשרו למורה לתת מענה והדרכה לתלמידים גם בנושאים חברתיים ורגשיים.
 • צוות המורים ישמש כצוות חשיבה בו יוכלו מורים להעלות דילמות חינוכיות וחברתיות ולקבל סיוע ועצה משאר המורים.
 • הפעלת מנגנונים דמוקרטיים אינה צריכה לבוא על חשבון סמכות המורה ולהפך.