FANDOM


- תכנים - תכנים הם כלי שרת בידי המורה והתלמיד להשגת מטרות קוגניטיביות וערכיות, בחירת תכני הלימוד תיעשה לאור מטרות ביה”ס ולאור מאפייניו הייחודיים (קהילה, תרבות, נטיות לב, וכד') של כל לומד. משום כך לא יוגדרו בביה"ס תכני חובה. - בית החינוך חושף את התלמיד לתכנים הנובעים מסביבתו הקרובה (ארצו, אוכלוסיית ארצו, עמו, תרבותו, קהילתו וכדומה), באופן כזה שיוכל להרגיש קרבה ושייכות לסביבה זו והתעניינות בה. - בית החינוך יחשוף את התלמיד לתכנים הנובעים מסביבתו הקרובה (ארצו, אוכלוסיית ארצו, עמו, תרבותו). - לאור ובאמצעות היכולות והכישורים שהוגדרו בסעיף מס' 1, בית-החינוך יגדיר לעצמו שורה של תכנים וערכים מרכזיים, המשקפים את רוח הקהילה שהוא פועל בתוכה, ואותם הוא יראה עצמו כמחויב לחשוף בפני התלמידים.