FANDOM


פיתוח זהות אישית נעשה תוך מודעות למתח בין יחיד לחברה, האישי והקולקטיבי. היכולת לעמוד במתח הזה כרוכה בלימוד המיוסד על גישה פלורליסטית שמכילה ומקבלת את השונה, מי שמחוץ לקבוצה או ששייך לקבוצה אחרת.

פיתוח זהות אישית גם כרוך בהפנמה מעמיקה של יסודות של מחשבה ביקורתית שמופנים ראשית על כלפי העצמי ולאחר מכן כלפי החברה.

אין 'מובן מאליו'.נקודה זו מאפשרת לקבל מסד תרבותי מסוים תוך היכולת לערער עליו ולשאול דווקא את השאלות הקשות ביותר.

אנשי חינוך שיהיו אמונים על פיתוח הזהות האישית יהיו מחוייבים להעלות לדיון כל שאלה מערערת, לא מתוף רצון לפרק אלא מתוך הבנה שיש לבנות את ה'אישי' ולא לקבל אותו מאחרים.