FANDOM


עקרונות בית החינוךעריכה

העקרונות נגזרים מן החזון של בית החינוך ותקפים לכלל התלמידים, אנשי הצוות והקהילה בה פועל בית החינוך. האחריות לביצועם של העקרונות ולהתפתחות האישית מוטלת בראש ובראשונה על כל פרט בקהילה תוך ליווי ואחריות של השותפים האחרים בקהילה.

בית החינוך ישקף בכל דרכי התנהלותו ובכל רמותיו ערכים הומניים של כבוד, קבלה והערכה לכל אדם באשר הוא אדם, דמוקרטיה ורדיפת צדק ודאגה לאיכות הסביבה.

בית החינוך יחשוף את התלמיד לתכנים הנובעים מסביבתו הקרובה (ארצו, אוכלוסיית ארצו, עמו, תרבותו).

בית החינוך יתקיים ויפעל כחלק מרכזי בקהילה בה הוא נמצא, תוך שימת דגש על עקרון "תן וקבל" ושותפות מלאה של חברי הקהילה בעשייה, כחלק ממימוש השייכות, הערבות ההדדית והעצמת הזהות העצמית.

בית החינוך יסייע בחינוך לדרך של קביעת מטרות כחלק מההגשמה האישית תוך שימוש בכלים של קביעת סדר עדיפויות עצמי, אחריות אישית, יכולת התמודדות עם קשיים ומשוב עצמי.

תכני הלימוד בבית החינוך יגזרו מן הערכים עליהם הסכימה קהילת בית החינוך ומנטיותיו וצרכיו של כל תלמיד מתוך דגש על לימוד משמעותי והעמקה, ומתוך תפיסה של "הנאה שבללמד והנאה בללמוד".

האמצעים להשגת המטרות הם מגוונים שכן אין אדם דומה למשנהו. דרכי ההוראה והלמידה צריכות להיות בעלות אופי אישי תוך דגש על עבודה צוותית. יש להדגיש כי משמעות הפעלת אמצעים מגוונים אינה מחייבת הנמכת ציפיות מתלמידים.

הערכה בבית החינוך הינה לשם למידה ולא על למידה. דרכי ההערכה יהיו מגוונות ויבוצעו הן על ידי השותפים השונים בקהילה והן הערכה רפלקסיבית של המטרות שהציב התלמיד לעצמו.

איש צוות בית החינוך, כמו הילדים, ישקף בדרכו את רוח בית החינוך וזאת תוך תהליך מתמיד של למידה והתפתחות עצמית. לאיש הצוות תהיה אחריות על ליווי, יישום והתנסות של התלמיד באופן אישי ולאורך זמן.

בית החינוך רואה בחינוך את הגורם המרכזי בעיצוב דמות ודרך התלמיד, הקהילה והחברה ומכאן שבית החינוך לא יתפשר על איכות אנשי הצוות ומעמדם החברתי והמקצועי.

בית החינוך יפעיל צוותי חשיבה עתידית שידאגו לפקח ולבקר את תוכניות הלימודים ואיכות ההוראה בבית הספר ובדיקת מגמות עתידיות.