FANDOM


בחירה ומוטיבציה – אריאל:

להלן אסקור שתי גישות לנושא המוטיבציה שלשתיהן השלכות שונות לגבי בחירה.בבסיס הסקירה להלן התפיסה שבחירה הינה כלי ולא ערך לכשעצמו, כלי להעלאת מוטבציה הלומדים.

מוטיבציה של הכוונה עצמית: יסודה ברצון להביא את התלמיד לעיסוק רצוני המורגש כנובע מתוך העצמי. תפיסה זו נובעת ומחזקת שלושה צרכים חשובים של הלומד – הצורך במסוגלות [הכרה ביכולות ביצוע ומימוש איכותיים], הצורך בקשר [קירבה למבוגרים משפיעים ומשמעותיים] והצורך באוטונומיה [הכרת העצמי וגבולותיו]. מסוגלות נענית על ידי משובים חיוביים בעיקר והצורך בקשר נענה על ידי סביבת העבודה אנושית חמה ומגוונת, הצורך באוטונומיה יוצר הנעה עצמית בעיקר כאשר לתלמיד היכולת והזכות לבחור בין משימות שונות וקביעת משך הזמן לביצוע כל אחת. השתתפות זו בקבלת ההחלטות משמעותית וקריטית ביצירת סביב המכירה בחשיבותה של אוטונומיה ושמטילה אחריות על התלמיד.

יישום מושג הבחירה בתוך המודל הזה של מוטיבציה של הכוונה עצמית: על בחירה זו להיות בחירה של עניין ותוכן המובילים את התלמיד ולא הבחירה בתוצר [פרס] או בהעדפה של שימוש בכישורים המאפיינים את התלמיד. לכן, נדמה לי שבחירה במקצוע אינה משרתת מודל זה של נוטיבציה. בחירה בתוך המקצוע בתחומי ידע והוראה שונים, כמו זו של הייטק היי, נראית המתאימה ביותר למימוש והעלאת מוטיבציה זו של הכוונה עצמית.

מוטיבציה של הראוי: בבסיס תפיסה עומדת השתלמות העצמי וההכרה ב'ראוי' החברתי והקהילתי ולא יעילות או מימוש עצמי, סיפוק או הצלחה. יסודה בהכרה בחשיבותו של סוג מסוים של התנהגות. להבדיל, ה'ראוי' אינו ה'מוסרי' כי יסודו בפרקטיקה ולא בערכים שניתנים לפירוש באופן יחסי. הדרכים ליצירתה של מוטיבציה כזו עוברות במספר תחנות: יצירת הבדל בין ה'כדאי' ל'ראוי', פיתוח הכרת הראוי על ידי אוריינטציה אתית של המוסד החינוכי וקישור בין הראוי לזהות האישית. הצבתן של נורמות התנהגות ועיצוב המוסד החינוכי באופן כזה שמדגיש את הטוטאליות ביחס לראוי יוצרות את המסגרת של הראוי – ניתן לראות אופי של מוטיבציה בשני מוסדות חינויכיים שקיימים היום: הישיבה ובית הספר לאומנות.

הראוי כבסיס מוטיבציוני ללימודים יסודו במשימה של עיצוב האדם השלם והכרה בחשיבות האמצעים להשגת תכלית זו כגון: לימוד, שינון, הרחבת תחומי ידע ותפיסה אתית של החברה. בית הספר המצוי תופס את התלמידים כנעדרי דחפים אינטלקטואליים ואינטרסים רוחניים ולכן פונה לתפיסות מוטיבציה מתאימות. תפיסת מוטיבציה של הראוי מתאימה יותר לחברה המעמידה אידיאל חינוכי שמשתמש ביסודו הקיימים אצל התלמידים לא כדי להעניק להם יכולות שאין להם אלא כדי לפתח אצלם נורמות התנהגות אידיאליות שמעמידות את המערכת החינוכית בין המצוי לראוי ולא רק בין המצוי לכדאי.

יישום מושג הבחירה לאור המודל הזה של מוטיבציה של הראוי: כדי ליצור אוריינטציה אתית משמעותית ותחושת הטוטאליות המתאימה יש ליצור אוריינטציה של בית הספר סביב תחום אחד. הפיצול בין מקצועות ומגמות מטשטש את היכולת לעמיד 'ראוי' ברור. לכן, המודל של בתי הספר של הייטק היי שלכל אחד מהם דגש יחיד – אומנות, תקשורת בינלאומיות וכו' – הוא המפתח ליצירה של מוטיבציה כזו.