FANDOM


מטרות העל של בית החינוךעריכה

 • בית החינוך יסייע לתלמיד לבחור את דרכו הפרטית ולעצב אישיות עצמאית, מתוך מודעות למתח שבין מיצוי עצמי שלם לבין השתייכות לקבוצות התייחסות שונות, וכן מתוך תפיסה יסודית הרואה בשורשים תרבותיים וחברתיים עמוקים כתנאי יסוד לגיבוש אישיות שלמה. במטרה להעניק לתלמיד כלים לגיבוש זהותו העצמית, בית החינוך יחשוף אותו בצורה עשירה ומעמיקה להיבטים שונים הנוגעים למעגלי שייכות מתרחבים (תרבותיים, היסטוריים, ערכיים וחברתיים), ומתוך נקודת מוצא זו יעודד אותו למעורבות לחקירה, להטלת ספק ולהעמקה אישית, על-פי נטיות ליבו. ככלל, המטרות הערכיות יתממשו על ידי יצירת חיי בית חינוך וקהילה, המשקפים את אותם ערכים באופן טבעי ואמיתי.
 • בית החינוך מעמיד במרכז העשייה הלימודית ??? שמתנהלת בו את החשיבה מתוך ההנחה שלמידה מתבצעת כאשר הלומד חושב על מה שהוא לומד וחושב עם מה שהוא לומד. בהקשר זה בית החינוך שם לו ליעד לטפח לומדים עצמאיים, היודעים כיצד ללמוד ומשתמשים ביכולות הלימוד והחשיבה שרכשו באופן תדיר. (הבנה???)
 • (רויטל נטלה על עצמה לשלב את הפיתוח הרגשי והאישיותי בתוך מטרות העל של בית החינוך)

עקרונות בית החינוךעריכה

הערכיםעריכה

 • בית החינוך מבטא בכל דרכי התנהלותו ובכל רמותיו ערכים הומניים של פלורליזם, מעורבות חברתית, רדיפת צדק ודאגה לאיכות הסביבה.

התכניםעריכה

 • בית החינוך ישאף לחפש ולמצוא באופן סדיר את האיזון הראוי בין הרצון להקנות מסד ידע בסיסי ומשותף לתלמידיו לבין הצורך להכפיף את הבחירה בתכנים לשיקוליו הפדגוגיים של בית החינוך והמורה ולנטיות ליבו של התלמיד . (שאלת הבחירה)

התייחסויות הצוותים לנושא התכנים

עקרונות פדגוגייםעריכה

 • מטרות בית החינוך תקפות לכל תלמידיו ואולם האמצעים להשגת המטרות הם מגוונים שכן התלמידים מגוונים. לשם כך על ההוראה והלמידה להיות בעלות אופי אישי עד כמה שניתן.
 • הלימוד בבית החינוך מתקיים על ציר של התפתחות כרונולוגית מאוריינויות ומיומנויות יסוד בכיתות הנמוכות אל העמקה במספר תחומים מצומצם מתוך ראייה רב תחומית ורב פרספקטיבית בכיתות הגבוהות.
 • המאפיינים הכלליים של הלמידה בבית החינוך הינם: לימוד מתוך סקרנות; מעורבות פעילה של התלמיד בתהליך הלימוד; לימוד ביקורתי; לימוד המבוסס על מיומנות התלמיד; לימוד המבוסס על מטלות אמיתיות; לימוד המכוון להבנת העולם והאדם מפרספקטיבות שונות; לימוד המכוון להבאת התלמיד למצב בו הוא יודע איך ללמוד.

אנשי הצוותעריכה

 • איש הצוות הוא, במעלה הראשונה, איש חינוך רחב אופקים המחויב למטרות בית החינוך ובמעלה השניה מומחה בדיסציפלינה מסוימת. (מגורי המורה?)

הקהילהעריכה

 • קהילת בית החינוך מורכבת מן האוכלוסיה המתגוררת בשכנות לבית החינוך וממשפחות התלמידים. בית החינוך שואף לקיומם של קשרים פוריים ומגוונים עם קהילתו (הקהילה כמקור לידע; לימוד סביב בעיה קהילתית; תרומה לקהילה וכדומה).

קהילת הלומדיםעריכה

 • בית הספר אינו ממיין תלמידים בעת קבלתם ושואף להכיל בתוכו מגוון רחב של תלמידים ובתוכם תלמידים בעלי לקויות פיזיות וקוגניטיביות. באופן זה בית הספר משקף את החברה בכלל ואת קהילתו בפרט.

הערכהעריכה

 • ההערכה בבית החינוך הינה הערכה לשם למידה ולא על למידה, דהיינו היא חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה ואינה מהווה שלב מסכם בלבד. מטרת ההערכה היא לשקף את כוחותיו וצרכיו של התלמיד לשם המשך לימודו, היא מבוצעת הן על ידי צוות ההוראה והן על ידי התלמיד והיא מגוונת באופיה..

בקרה ופיתוחעריכה

 • בית החינוך מנהל באופן סדיר תהליכים של בקרה עצמית ופיתוח ארוך טווח במטרה לשפר את איכות החיים והלמידה בבית החינוך. (להוסיף התייחסות לפיתוח מקצועי של המורה?)