FANDOM


שאלת העל התאורטית:עריכה

מה חשיבותם של תכני חובה משותפים לבני אדם החיים בחברה?


שאלות חקר נוספות:עריכה

1. האם יוגדרו תכני חובה בבית החינוך?

2. אם כן - מי יגדיר אותם (המורה, בית החינוך, משרד החינוך, גורמים נוספים?)

3. עד איזו רמת דיוק יוגדרו תכני החובה?

4. כיצד יתאימו תכני בית הספר לזמן ולמקום שלנו וכיצד ניתן להתאימם לאוכלוסיות שונות?

All items (7)