FANDOM


חברי הקבוצה - רויטל ועמיחי

השאלותעריכה

הכניסו את השאלות במקום הטקסט שמופיע כאן....

כיצד ביה"ס יכול להתייחס ולתרום למימד הרגשי בהתפתחות הילד?

באיזה אופן על ביה"ס להיות מעורב בעולמם של הילדים, ביחסים בינאישיים בין תלמידים לבין עצמם ובעיצוב חוויה חברתית? כיצד אפשר להכשיר מורים וללוותם בבניית קשר בונה כולל ומשמעותי עם תלמיד ובמעורבות משמעותית במסגרת החברתית? האם לימוד והפנמה של יחסים בינאישיים ועיבוד של רגשות הוא נושא הנרכש בשיעורים המוקדשים לכך או מתוך סביבת ביה"ס? כיצד מיישמים זאת בחיי היום יום בבית הספר? כיצד יכול בית הספר ללוות את התלמיד בפיתוח אישיותו ודימויו העצמי ,לגרות אותו ללמוד את עצמו, ולמצוא דרכים לביטוי והבעת רגשות?

תוצרי החקרעריכה

רקע תיאורטי|מודלים ורעיונות קיימים|הצעה אופרטיבית|