FANDOM


הטבלה שהעליתי היא תרגום חופשי שלי לטבלה מופיעה במאמר שפורסם כחלק ממחקר על בתי ספר חדשניים בעולם. המחקר בוצע על ידי קבוצת מחקר מאוניברסיטת תל אביב שבחנה בתי ספר חדשניים שמשלבים בתוכם ICT (טכנולוגיות למידע ושיתוף).

כותבי המאמר פיתחו קריטריונים שלאורם נבחנה מידת ההטמעה של למידה באמצעות ICT בבתי הספר שהשתתפו במחקר. מהקריטריונים ניתן לחלץ את התפיסה הפדגוגית של החוקרים. הטבלה מחולקת למרכיבים ומציעה קריטריונים להחלטה האם ביה"ס נמצא בשלבי -

הטמעה - שלב ראשוני בשילוב ICT

מעבר - שלב שבו שילוב הICT מתחיל להשפיע על דפוסי הלמידה

טרנספורמציה - שלב שבו השתנו לחלוטין דפוסי הלמידה בעקבות שילוב ה ICT

המאמר אמנם מתייחס ל- ICT, אך נק' המוצא היא ש- ICT מאפשר ואף מוליך ללמידה אלטרנטיבית שאינה דומה ללמידה המסורתית, קריאה של הקריטריונים יכולה לחשוף את התפיסות הפדגוגיות של הכותבים.

אני מעלה את הטבלה כאופציה להתייחסות בבחירת מרכיבי המודל שלנו, וגם משום שאני מאוד אוהב את הכיוונים והרעיונות שעולים מן הטבלה.

תחומים

 

הטמעה תקופת מעבר

טרנספורמציה / התרמה

זמן ומרחב סביבה פיזית

 סביבות

למידה ציבוריות, אחידות

<p align="right">

סביבות למידה ציבוריות ואישיות

סביבות למידה אישיות

ומשותפות

המרחב הדיגיטלי שימוש

בלומדות מחשב ואפשרות שיטוט באינטרנט (עדיין באופן מוכוון מאוד)

שימוש גמיש

יותר באינטרנט, וניצול אפשרויות ליצירת תוכן

מרחבי

למידה וירטואליים וקבוצות חקר

זמן משולב

במסגרות הזמן הרגילות בביה"ס

קיימת

אפשרות לגישה בביה"ס, לא רק במהלך השיעור או הלמידה ,

 נגיש

בכל זמן בזמן ביה"ס וגם לאחריו

תפקיד התלמיד תפקיד עיקרי שימוש ב ICT

(טכנולוגיות למידע ותקשורת) בעיקר למילוי מטלות בית ספריות רגילות.

פיתוח יכולות גנריות

של שימוש בICT  , בעיקר יכולות שקשורות לשימוש, תחזוקה ובנייה של סביבות.

הטמעה אישית של

ICT כאמצעי ללמידה  יצירת ידע שיתוף ועבודה צוותית

תפקיד המורה עם התלמיד מנהיג, מקור ראשי

למידע וידע

סמכות פדגוגית,

הדרכה, תמיכה , תיאום

שותף מומחה ללמידה,

שותף בתהליך החקר והגילוי

עם צוות המורים פועל

כאינדיבידואל בבית הספר , תפקוד משותף רק בפרויקטים וכד'

עבודת

צוות, שיתוף ביעד ובמידע, עזרה הדדית.

עבודה

משותפת במהותה, "סולידאריות אורגנית"

תכניות הלימודים תכנים תכנים מסורתיים

מוגשים במעטפת של ICT

למידת נושאי למידה

רחבים, בשימוש במקורות מידע חדשים

נושאים חדשים

ומתחדשים , מעוצבים ומפותחים על ידי שימוש ב ICT,

פתרונות דידקטיים לומדות

"סגורות", שימוש כפוי בכלים סגורים באינטרנט

מטלות

פתוחות המבוצעות בין השאר בעזרת כלים גנריים ואינטרנט

סביבות חקר

וירטואליות, פיתוח של מרחבי למידה דיגיטאליים אישיים

מטלות מטלות

מסורתיות בגרסאות דיגיטאליות

פיתוח

קריטריונים חדשים לתוצרי למידה דיגיטאליים

מטלות

דיגיטאליות אלטרנטיביות - פרויקטים, פורטפוליו, סרטים, אתרים וכד'